Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Londoni Magyar Iskola+; Sotheby Mews Day Centre Sotheby Road, Islington, London N5 2UT; e-mail cím:admin@magyariskola.org.uk; „Iskola”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön e-mail címét, amelyet Ön a www.magyariskola.org.uk honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

– Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselők

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím kezelésére az Iskola jogosult. Az Iskolanál az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: rendszergazda, ügyintéző. Az Iskola adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

– Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Iskola a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni. Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni az Iskola-tól, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön az Iskola hírleveléről leiratkozik, akkor az Iskola a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet. Azon hírlevelek esetében, amelyeket az Iskola az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, az Iskola jogszerűen járt el.

– Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét az Iskola számítógépes weboldalát karbantartó rendszergazda és az iskola megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. A hírlevélküldés céljából megadott e-mail címét az Iskola további személy részére nem továbbítja.

– Az adatkezelés időtartama

Az Iskola az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli. Az Iskola az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a leiratkozás gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

– Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Iskola a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Iskola a honlapján nyilvánosságra hozza. Az Iskola Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait az Iskola a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

– Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Iskolától arra vonatkozóan, hogy az Iskola kezeli-e a személyes adatait. Ha az Iskola kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (1) az adatkezelés céljai; (2) az érintett személyes adatok kategóriái; (3) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (4) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (5) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (6) Information Commissioner’s Office (ICO) címzett panasz benyújtásának joga; (7) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (8) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Iskola a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Iskola-tól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

Az Iskola az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben az Iskola indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (1) az Iskola-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (2) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (3) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (4) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (5) az [..]. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (6) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az Iskola a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (2) a személyes adatok kezelését előíró, az Iskola alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Iskola-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (3) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (4) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog lószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (5) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha az Iskola nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Iskolát, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Iskola a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (1) Ön vitatja a személyes adatok ontosságát, (2) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (3) az Iskola-ank a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (4) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. Az Iskola az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés az Iskola vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. Az Iskola nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

– Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Iskola megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: admin@magyariskoa.org.uk

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: ICO, cím: Wyciffe House Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, email: casework@ico.org.uk, telefon: +44 303 123 1113. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.